ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COOL YOU NETHERLANDS B.V.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere klant (“u”) van Cool You Netherlands B.V., een onderneming geregistreerd in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 73931195, statutair gevestigd te Amsterdam en met btw-nummer [•] (“wij”, “ons”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen u en ons gesloten overeenkomst tot levering van producten en diensten aan u.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens een bestelling bij ons te plaatsen en bewaar een exemplaar voor uw eigen administratie. In deze voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe wij producten en diensten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over deze voorwaarden of wanneer u meent dat deze voorwaarden een fout bevatten, neem dan contact met ons op om dit te bespreken (zie artikel 1.1 voor onze contactgegevens).

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

1.1 Hoe kunt u contact met ons opnemen? Dat kan telefonisch op nummer 0032 240 19261, per e-mail via info@coolyoudirect.nl, of per post, geadresseerd aan Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam.
1.2 Hoe kunnen wij contact met u opnemen? Indien dat nodig is, doen wij dat telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven.
1.3 Onder “schriftelijk” wordt eveneens verstaan per e-mail. Wanneer wij in deze voorwaarden de term “schriftelijk” gebruiken, wordt hieronder eveneens per e-mail verstaan.

2  ONZE OVEREENKOMST MET U

2.1 Hoe kunt u een bestelling plaatsen? Door per e-mail een bestelling te plaatsen of door aan ons te bevestigen dat u een bestelling wilt plaatsen (beide na onze offerte aan u). Uw bestelling vormt een aanbod aan ons tot het kopen van de producten en diensten. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van uw bestelling.

2.2 Hoe accepteren wij uw bestelling? Uw bestelling is geaccepteerd wanneer wij u dat per e-mail bevestigen. Op dat moment is er sprake van een overeenkomst tussen u en ons.

2.3 Offertes: Door ons gedane offertes vormen geen permanente aanbieding en vervallen 30 dagen na de datum van uitgifte.
2.4 Wanneer wij uw bestelling niet kunnen accepteren: Indien wij uw bestelling niet kunnen accepteren dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd, zo mogelijk binnen veertien (14) werkdagen; in dat geval worden er geen kosten voor het product aan u in rekening gebracht. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte en redelijkerwijs onvoorzienbare beperkingen in mankracht en/of productiemiddelen, omdat wij een fout in de prijs of de beschrijving van het product hebben ontdekt, of omdat wij niet kunnen voldoen aan een door u opgegeven uiterste lever- of installatiedatum.

3 ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

3.1 Wat wij leveren: Wij leveren, installeren en onderhouden airconditioningsystemen met gelijkstroomomvormer die gebruik maken van interne watergekoelde condensators (“Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer” genoemd), die geheel inpandig geïnstalleerd kunnen worden. Tevens leveren wij complete “door de muur” airconditioningsystemen die eenvoudig door uw aannemer, loodgieter of elektricien geïnstalleerd kunnen worden. Deze staan in meer detail beschreven in onze brochures en op onze website (www.coolyoudirect.nl).
3.2 Airconditioningsystemen met gelijkstroomomvormer: Lees artikel 3.2 t/m 3.9 zorgvuldig door, daarin staat belangrijke informatie. Laat het ons weten wanneer u vragen of uitleg nodig heeft. Airconditioningsystemen met gelijkstroomomvormer zijn een uitstekende airconditioningoplossing waarbij leidingwater op een gecontroleerde manier wordt gebruikt voor de afvoer van warmte.

3.3 De functie van de interne condensator in de Airconditioningsystemen met gelijkstroomomvormer is hoofdzakelijk om het koelmiddel te koelen. De aansluitingen lijken sterk op die van wasmachine- of vaatwasmachineaansluitingen thuis. Aan het systeem kan een watertoevoer- en afvoerleiding worden aangesloten. Zo nodig gaat de waterklep open om een gecontroleerde hoeveelheid water door de condensator te laten stromen; de klep gaat automatisch weer dicht als die hoeveelheid bereikt is. De condensator is zo ingesteld dat deze zo min mogelijk water gebruikt en zoveel mogelijk warmte afvoert.

3.4 Het water dat nodig is voor een Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer kan uit een waterkringloopsysteem van een condensator komen, zoals veel toegepast in commercieel vastgoed met meerdere units, of een ander systeem voor de toevoer van schoon water, zolang de juiste stroom en druk beschikbaar zijn. Ook kan het rechtstreeks uit de koudwaterleiding van het pand komen. NB: het water mag niet uit een boostertank komen.

3.5 Het water dat geloosd wordt door een Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer is veelal 23 graden warmer dan het ingevoerde water. Het looswater wordt niet opgeslagen en niet vervuild door het systeem, en er is geen gevaar dat het terugvloeit.

3.6 Het water dat geloosd wordt door een Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer kan hergebruikt worden. Zo kan het naar een opslagtank worden geleid om het vervolgens te gebruiken als grijs water, voor het doorspoelen van toiletten in het pand of voor de wasmachine of vaatwasmachine enz. Indien deze opties niet gewenst of mogelijk zijn, wordt het geloosde water afgevoerd. Op verzoek kunnen wij tegen een kleine meerprijs (vooraf medegedeeld) een inline watermeter installeren, zodat het waterverbruik gevolgd kan worden. Wij adviseren u graag over de opties, omdat ieder pand anders is.
3.7 NB: u bent verantwoordelijk voor betaling voor het extra waterverbruik na installatie van het Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer.

3.8 U bent verantwoordelijk voor het aanvragen van de noodzakelijke toestemming voor het installeren van elk van onze producten of systemen, bijvoorbeeld voor het boren van gaten in buitenmuren.

3.9 Voor de installatie van het Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer zijn aansluitingen op het bestaande leidingsysteem in uw pand nodig. Na installatie van het Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer is het uw verantwoordelijkheid andere aannemers en werklieden (zoals loodgieters) die werkzaamheden aan uw pand kunnen uitvoeren te laten weten dat u een Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer heeft en dat het systeem op uw leidingen is aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of defecten in het Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer of van leidingen waarop deze wordt aangesloten indien deze fouten of defecten het gevolg zijn van het handelen of nalaten van die aannemers of werklieden.

3.10 Beschrijving van onze Producten: Producten (en hun verpakking) kunnen licht afwijken van de afbeeldingen in onze brochure en op onze website: De afbeeldingen van de producten in onze brochure en op onze website dienen slechts ter illustratie. Ofschoon wij alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de producten correct worden weergegeven, kan er sprake zijn van geringe variaties en kunnen wij niet garanderen dat een product identiek is aan de afbeelding in onze brochures en op onze website. Uw product kan dan ook licht afwijken van die afbeeldingen.

3.11 Installatiediensten: Bij levering van het Airconditioningsysteem met gelijkstroomomvormer verzorgen wij tevens de installatie. Dit komen we met u overeen wanneer u onze offerte ontvangt. Wanneer wij installatiediensten leveren is het verplicht dat er een volwassene in het pand aanwezig is om de levering aan te nemen; ook dient er een volwassene tijdens de installatie aanwezig te zijn.

3.12 Onderhoudsservice: Wij vragen al onze klanten om deel te nemen aan de doorlopende onderhoudsservice die wij aanbieden, om de integriteit van de garantie te behouden en ten behoeve van de doorlopende efficiency en prestaties van het systeem/de systemen en om het risico van storingen te verminderen. Voor de onderhoudsservice wordt een afzonderlijke overeenkomst tussen ons en u gesloten. Mocht u besluiten geen onderhoudsovereenkomst aan te gaan en er doet zich een probleem voor binnen de garantietermijn zoals gedefinieerd in artikel 10.2, dan vragen wij u te documenteren/bewijzen dat de onderhoudsbeurten aan het betreffende systeem met de aangegeven regelmaat door een gekwalificeerde F Gas Technicus zijn uitgevoerd.

3.13 Uw verplichtingen:
U dient:
3.13.1 ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de bestelling (en, indien door u verstrekt, de goederenspecificatie) volledig en juist zijn;

3.13.2 met ons samen te werken bij alle zaken met betrekking tot de levering van producten en diensten;

3.13.3 ons, onze medewerkers, lasthebbers, adviseurs of onderaannemers toegang te verlenen tot uw pand, kantooraccommodatie en andere faciliteiten zoals redelijkerwijs door ons nodig voor de levering van de producten en diensten;

3.13.4 ons de informatie en materialen te verstrekken die wij redelijkerwijs verlangen voor de levering van de producten en diensten en ervoor te zorgen dat deze informatie in alle wezenlijke opzichten nauwkeurig is;
3.13.5 uw pand gereed te maken voor de levering van de producten en diensten;

3.13.6 alle noodzakelijke licenties, vergunningen en toestemmingen te verkrijgen en te behouden die mogelijk vereist zijn voor de producten en diensten vóór de datum van levering en installatie; en

3.13.7 alle materialen, apparatuur, documenten en andere bezittingen van ons in uw pand veilig te bewaren en in goede staat te houden totdat deze aan ons geretourneerd worden. U mag deze niet op andere wijze gebruiken dan in overeenstemming met onze schriftelijke instructies of toestemming. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onze materialen, apparatuur, documenten of andere bezittingen zolang u die onder u heeft.

4 LEVERING VAN DE PRODUCTEN

4.1 Levering- en installatiekosten: De kosten van levering van de producten en eventueel overeengekomen installatie zijn als in onze offerte vermeld (onder voorbehoud van bovenstaand artikel 2.3).

4.2 Wanneer leveren wij de producten?:
4.2.1 Waar het uitsluitend om de levering van producten gaat: verzending per omgaande na ontvangst van het volledige bedrag (in vrijgegeven middelen) op voorwaarde dat wij de gevraagde producten in voorraad hebben. Levering duurt gewoonlijk twee tot vijf werkdagen. Indien wij de gevraagde producten niet in voorraad hebben, bestellen wij deze bij onze fabrikant en verzenden ze bij ontvangst per omgaande.
4.2.2 Waar wij producten en installatiediensten leveren: gedurende het bestelproces stellen wij u op de hoogte van de leverdatum van de producten. Deze datum wordt in overleg afgesproken. Wij stellen al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de levering en installatie op de afgesproken datum plaatsvinden.

4.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze macht. Indien vertraging in de levering van de producten en/of diensten optreedt door een gebeurtenis buiten onze macht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en treffen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Op voorwaarde dat wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor door die gebeurtenis veroorzaakte schade. Indien er een risico van substantiële vertraging aanwezig is, dan kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en de door u gedane betalingen te laten restitueren.
4.4 Wat als u niet thuis bent of ons geen toegang tot uw pand verleent bij levering van het product? Indien er niemand is op uw adres die de producten in ontvangst kan nemen of u weigert ons toegang tot uw pand te verlenen om de installatie volgens afspraak uit te voeren (zonder goede reden hiervoor), dan nemen wij contact met u op voor verdere instructies. In dat geval kunnen kosten voor opslag en verdere leverings- en installatiekosten aan u in rekening worden gebracht. Indien wij er, ondanks redelijke inspanningen, niet in slagen contact met u op te nemen of een nieuwe leverdatum te plannen of de producten op te halen, dan mogen wij de overeenkomst beëindigen en is artikel 9 van toepassing.

4.5 Uw wettelijke rechten bij te late levering van de producten: U heeft wettelijke rechten wanneer wij de producten te laat leveren. Halen wij de uiterste leverdatum voor producten niet? Dan kunt u ons een nieuwe uiterste leverdatum opgeven (welke redelijk dient te zijn) of u kunt de overeenkomst alsdan als beëindigd beschouwen indien een van de volgende situaties van toepassing is:
4.5.1 wij hebben geweigerd de producten te leveren; of

4.5.2 levering binnen de uiterste leverdatum was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden) en u heeft ons dat kenbaar gemaakt voordat wij de bestelling accepteerden.

4.6 In dat geval restitueren wij de bedragen die u aan ons heeft betaald voor de geannuleerde producten of indien u daarna een herziene leverdatum met ons heeft afgesproken. Wanneer eenmaal met de installatie is begonnen kunt u producten niet meer weigeren wegens te late levering.

4.7 Wanneer wordt u verantwoordelijk voor de producten? Een product wordt uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product leveren op het overeengekomen afleveradres.
4.8 Wanneer zijn de producten uw eigendom? Een product is uw eigendom zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen. Tot het moment dat alle door u aan ons verschuldigde betalingen zijn voldaan behouden wij ons de eigendom van aan u geleverde producten voor.
4.9 Wat gebeurt er wanneer u ons niet de gevraagde informatie verstrekt? Wij kunnen bepaalde informatie van u vragen om de producten te kunnen leveren. In dit geval is dit aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatste. Wanneer u ons deze informatie niet binnen een redelijk termijn na een verzoek daartoe verstrekt, of indien u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen (en dan is artikel 9 van toepassing) of u een redelijke toeslag in rekening brengen als vergoeding voor het daaruit voortvloeiende meerwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor te late levering of te late installatie van de producten of het niet leveren van een deel daarvan indien dit het gevolg is van het feit dat u de te verstrekken informatie niet binnen een redelijk termijn na een verzoek daartoe heeft doen toekomen.

4.10 Wanneer mogen wij de levering van producten aan u opschorten? Wij kunnen de levering van een product opschorten wegens:
4.10.1 het oplossen van technische problemen of het aanbrengen van geringe technische wijzigingen;

4.10.2 het bijwerken van het product, zodat het bijgewerkte product voldoet aan wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving;
4.10.3 wanneer u (een deel van) het aan ons verschuldigde niet vóór de vervaldatum heeft betaald;

4.11 Welke rechten heeft u bij opschorting van de levering van producten? Wij nemen van tevoren contact op om u te laten weten dat wij de levering van het product gaan opschorten, tenzij er sprake is van een urgent probleem of een noodgeval. U kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een product te beëindigen wanneer wij levering daarvan opschorten, of wij u informeren over de opschorting, waarbij het steeds moet gaan om een periode langer dan vier weken, en wij restitueren de bedragen die u vooraf voor het product heeft betaald met betrekking tot de periode na beëindiging van de overeenkomst.

4.12 Wij kunnen de levering van de producten ook opschorten wanneer u zich niet houdt aan de overeengekomen betaalregeling. De betaalregeling staat beschreven in artikel 11.4 hierna (tenzij hiervan wordt afgeweken in onze offerte aan u; in dat geval geldt de betaalregeling in onze offerte). Wanneer u zich niet houdt aan de betaalregeling en u ook niet binnen vijf dagen na onze betalingsherinnering aan u overgaat tot betaling, dan mogen wij de levering van de producten opschorten totdat u de uitstaande bedragen aan ons heeft voldaan. Naast het opschorten van de levering van producten mogen wij ook rente over uw te late betalingen in rekening brengen (zie artikel 11.5).

5  UW RECHT OP WIJZIGINGEN

5.1 Neem contact met ons op indien u het door u bestelde product wilt wijzigen. Wij laten u dan weten of de wijzing mogelijk is. Indien mogelijk laten wij het u weten of er veranderingen optreden in de prijs van het product, in de verwachte levertijd of in andere zaken die noodzakelijk zijn als gevolg van de door u gevraagde wijziging. Tevens vragen wij u te bevestigen dat u akkoord gaat met de wijziging. Indien wij de wijziging niet kunnen aanbrengen of wanneer de gevolgen van de wijziging waarover wij u informeren voor u onaanvaardbaar zijn, dan kan het zijn dat u de overeenkomst wilt beëindigen (zie artikel 7, Uw rechten op beëindiging van de overeenkomst).

6 ONS RECHT OP WIJZIGINGEN

6.1 Geringe wijzigingen aan de producten.
Wij kunnen het product wijzigen:

6.1.1 zodat het product voldoet aan wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving; en

6.1.2 om geringe technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen zijn niet van invloed op het gebruik van het product.

6.2 Bij belangrijkere wijzigingen in de producten en in deze voorwaarden: zoals eveneens vermeld in de beschrijving van het product in onze brochure en op onze website kunnen wij bovendien deze voorwaarden of het product wijzigen. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld en kunt u contact met ons opnemen om desgewenst de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden; door u betaalde bedragen voor producten die nog niet aan u zijn geleverd worden dan gerestitueerd.

7  UW RECHTEN OP BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 U kunt uw overeenkomst met ons beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst hangen uw rechten af van het gekochte, of daar iets mis mee is, hoe onze nakoming is en wanneer u besluit tot beëindiging van de overeenkomst:

7.1.1 indien het door u gekochte product een defect vertoont of verkeerd beschreven is, heeft u het wettelijk recht de overeenkomst te beëindigen (of het product te laten repareren c.q. vervangen of een dienst opnieuw te laten uitvoeren of om het volledig door u betaalde bedrag terug te krijgen), zie artikel 10;

7.1.2 indien u de overeenkomst wenst te beëindigen vanwege iets dat wij gedaan hebben of volgens onze informatie aan u van plan waren te gaan doen, zie artikel 7.2;

7.1.3 iwanneer u zich heeft bedacht over het product, zie artikel 7.3. U kunt gerestitueerd worden zolang u in de bedenktijd zit, maar van het totaalbedrag kan een deel worden ingehouden. Tevens dient u de kosten van het retourneren van goederen te betalen;

7.1.4 in alle andere gevallen (indien wij niet in gebreke blijven en u geen bedenkrecht heeft), zie artikel 7.7.
7.2 Beëindiging van de overeenkomst vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen: Wanneer u een overeenkomst beëindigt vanwege een reden zoals beschreven in 7.2.1 t/m 7.2.5 hierna, eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang en wordt u volledig gerestitueerd voor nog niet geleverde producten. De redenen zijn:

7.2.1 wij hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging in het product of deze voorwaarden en daar gaat u niet mee akkoord (zie artikel 6.2);

7.2.2 wij hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of de beschrijving van het door u bestelde product en u wilt van de aanschaf afzien;

7.2.3 er is een risico van aanzienlijke vertraging in de levering van de producten door gebeurtenissen buiten onze macht;
7.2.4 wij hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort, of wij hebben u laten weten deze om technische redenen te gaan opschorten, in beide gevallen gedurende een periode van meer dan vier (4) weken; of
7.2.5 u heeft een wettelijk recht de overeenkomst te beëindigen vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan.

7.3 Uitoefening van het wettelijk bedenkrecht: Als u consument bent heeft u voor de meeste op afstand bestelde producten een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen en ontvangt u restitutie. Deze wettelijke rechten worden hierna toegelicht.
7.4 Wanneer heeft u geen bedenkrecht? U heeft geen bedenkrecht met betrekking tot:

7.4.1 door u bestelde producten waarvoor “maatwerk” geldt, d.w.z. het zijn geen standaardproducten, maar deze zijn gefabriceerd volgens uw speciale eisen of specificaties;
7.4.2 installatie, wanneer met de installatie van een product is begonnen, zelfs wanneer de annuleringstermijn nog loopt.

7.5 Hoeveel bedenktijd heb ik? Hoeveel tijd u heeft hangt af van het door u bestelde en de wijze van levering.

7.6 Heeft u producten gekocht die wij gaan installeren? In dat geval heeft u veertien (14) dagen vanaf de datum dat wij u een e-mail sturen om de acceptatie van uw bestelling te bevestigen. Wanneer wij met de installatie begonnen zijn kunt u zich niet meer bedenken, zelfs als de annuleringstermijn nog loopt. Wanneer u annuleert nadat wij met de installatie begonnen zijn, dan dient u de producten en geleverde installatiewerkzaamheden tot aan het moment dat u ons laat weten zich te hebben bedacht aan ons te betalen.

7.6.1 Bedenkrecht: Zelfs wanneer wij in verzuim zijn en u geen wettelijk bedenkrecht heeft, kunt u de overeenkomst nog beëindigen voordat de producten geïnstalleerd zijn. In dat geval kunnen wij, naar eigen goeddunken, een bedrag aan u in rekening brengen (maximaal 50% van de prijs) ter dekking van administratiekosten, kosten van het opnieuw testen, verpakken en opslaan, alsmede andere door ons gemaakte kosten. Indien u een overeenkomst wilt beëindigen voordat de nakoming voltooid is, terwijl ons geen blaam treft en u zich niet heeft bedacht, neem dan contact op om ons dit te laten weten. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd en we restitueren de door u betaalde bedragen voor nog niet geleverde producten. Wel kunnen wij een redelijke vergoeding inhouden op het te restitueren bedrag (of die aan u in rekening brengen indien u geen aanbetaling heeft gedaan) (zoals hierboven beschreven) voor de kosten die wij maken als gevolg van beëindiging van de overeenkomst door u.

7.7 Hoe kunt u de overeenkomst met ons beëindigen (onder meer indien u zich heeft bedacht): Om de overeenkomst met ons te beëindigen kunt u ons bellen op 0032 240 19261, of een e-mail sturen naar info@coolyoudirect.nl, of een brief per post geadresseerd aan: Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam. Vermeld uw naam, huisadres, gegevens van de bestelling en eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres.

7.8 Retourneren van producten na beëindiging van de overeenkomst. Wanneer u de overeenkomst beëindigt in overeenstemming met het voorgaande nadat producten aan u zijn verzonden of u deze heeft ontvangen, dan dient u deze aan ons te retourneren in nieuwe en onbeschadigde staat en in de originele verpakking (d.w.z. de verpakking waarin het product is geleverd) of deze door ons bij u te laten ophalen. Bel ons op 0032 240 19261 of stuur een e-mail naar info@coolyoudirect.nl om een afspraak te maken voor het ophalen van producten. Indien u uw bedenkrecht uitoefent, dan dient u ons de producten te laten ophalen, en wel binnen veertien (14) dagen nadat u ons heeft laten weten de overeenkomst met ons te willen beëindigen. U dient de kosten van het terugsturen van producten te voldoen c.q. de redelijke kosten voor het ophalen daarvan.
7.9 Wanneer betalen wij de kosten van het retourneren? Wij betalen de kosten van het retourneren:
7.9.1 indien de producten defect zijn of verkeerd beschreven;

7.9.2 indien u de overeenkomst beëindigt omdat wij u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging in het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of de beschrijving, vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze macht, of omdat u het wettelijk recht daartoe heeft vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan; of

7.9.3 indien u uw wettelijk bedenkrecht uitoefent.
In alle overige omstandigheden dient u de kosten van het retourneren van producten te betalen.

7.10 Wat rekenen wij voor het ophalen van producten? Indien u verantwoordelijk bent voor de kosten van het retourneren van producten en wij halen deze bij u op, dan brengen wij de directe kosten daarvan in rekening.

7.11 Hoe ontvangt u uw restitutie? Wij restitueren het door u tot de datum van annulering betaalde bedrag voor de producten langs dezelfde weg die u voor betaling heeft gebruikt. Wij kunnen echter een bedrag op de prijs in mindering brengen, zoals hiervoor beschreven.

8 WANNEER ONTVANGT U UW RESTITUTIE

8.1 U ontvangt uw restitutie zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat wij het product van u retour hebben ontvangen (mits het in de staat is zoals beschreven in artikel 7.10 hiervoor).

9 ONZE RECHTEN OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

9.1 Wij mogen de overeenkomst beëindigen wanneer u wanprestatie pleegt. Wij mogen de overeenkomst voor levering en installatie van producten te allen tijde schriftelijk opzeggen indien u:

9.1.1 op de vervaldatum niet het verschuldigde bedrag voldaan heeft en u dat niet alsnog binnen vijf dagen na onze betalingsherinnering aan u doet;

9.1.2 ons niet, binnen een redelijke termijn na een verzoek daartoe, voorziet van de informatie die wij nodig hebben voor de levering en installatie van de producten,

9.1.3 ons niet, binnen een redelijke termijn, toestaat de producten te leveren en te installeren; of

9.1.4 uw faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
9.2 Wanneer moet u ons compenseren wegens wanprestatie? Wanneer wij de overeenkomst beëindigen in de situaties zoals beschreven in artikel 9.1 dan wordt het door u vooruit betaalde gerestitueerd voor niet aan u geleverde producten. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding aan u in rekening brengen voor de kosten die wij maken als gevolg van uw wanprestatie.

9.3 Mogen wij het product terugtrekken? Wij kunnen u schriftelijk laten weten dat wij de het product niet langer leveren en zullen dan proberen u een alternatief te bieden. Wij laten u ten minste vier weken van tevoren weten dat wij de levering van het product gaan stopzetten en u krijgt het vooruitbetaalde bedrag voor producten die niet geleverd zullen worden gerestitueerd.

10  IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET HET PRODUCT

10.1 Hoe informeert u ons over problemen? Wij zijn bijzonder trots op onze uitstekende klantenservice. Heeft u vragen of klachten over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0032 240 19261 of een e-mail sturen naar info@coolyoudirect.nl, of een brief geadresseerd aan Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk op uw vragen of klachten te reageren.

10.2 Wij garanderen dat de Condensator en de Ventilatorconvector (de belangrijkste onderdelen van het product) vanaf de datum van voltooiing van de installatie, het testen en ingebruikname gedurende een periode van zestig (60) maanden (mits oorspronkelijk door ons in uw pand geïnstalleerd):

10.2.1 in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving en de toepasselijke specificatie ervan;
10.2.2 vrij zijn van wezenlijke defecten in ontwerp, materiaal en vakmanschap;
10.2.3 van goede kwaliteit zijn; en
10.2.4 geschikt zijn voor het door ons beoogde gebruik.

10.3Wij garanderen dat de condensaatpomp in het systeem en de door ons geïnstalleerde buisverbindingen en leidingen vanaf de datum van voltooiing van de installatie, het testen en de ingebruikname gedurende een periode van twaalf (12) maanden (mits oorspronkelijk door ons in uw pand geïnstalleerd):

10.3.1 in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving en de toepasselijke specificatie ervan;
10.3.2 vrij zijn van wezenlijke defecten in ontwerp, materiaal en vakmanschap;
10.3.3 van goede kwaliteit zijn; en
10.3.4 geschikt zijn voor het door ons beoogde gebruik.

10.4 Indien:
10.4.1 u ons gedurende de toepasselijke garantietermijn (zoals hierboven beschreven) binnen een redelijke termijn na de ontdekking daarvan schriftelijk heeft gemeld dat enkele of alle producten niet overeenstemmen met de garantiebepalingen zoals beschreven in artikel 10.2 of 10.3;
10.4.2 wij een redelijke gelegenheid hebben gekregen om deze producten te onderzoeken; en
10.4.3 u (indien dit door ons is verzocht) deze producten op onze kosten retourneert naar onze vestiging of de vestiging van onze fabrikant,
dan zullen wij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.5, naar onze keuze, de defecte producten repareren c.q. vervangen of de prijs van de defecte producten volledig vergoeden.

10.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de garantiebepalingen zoals beschreven in artikel 10.2 en 10.3 indien:
10.5.1 u deze producten blijft gebruiken nadat u een melding heeft gedaan volgens artikel 10.4;
10.5.2 het defect is ontstaan omdat u heeft nagelaten onze mondelinge of schriftelijke instructies op te volgens ten aanzien van opslag, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van de producten of (indien daar geen sprake van is) goede praktijken;
10.5.3 het defect is ontstaan als gevolg van door ons geleverde producten die aan uw specifieke eisen zijn aangepast;
10.5.4 u deze producten zonder onze schriftelijke instemming verandert of repareert;
10.5.5 het defect is ontstaan als gevolg van slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden;
10.5.6 het defect is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten door een derde/aannemer die door u is ingeschakeld om in uw pand werkzaamheden te verrichten of diensten te leveren;
10.5.7 het defect is ontstaan als gevolg van een verstopping in afval- of afvoersystemen;
10.5.8 u het product niet volledig heeft betaald.
10.6 Met uitzondering van het bepaalde in dit artikel 10 zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor producten die niet voldoen aan de garantiebepalingen zoals beschreven in artikel 10.2 en 10.3.
10.7 Het bepaalde in artikel 10.4 t/m 10.6 geldt voor producten die door ons gerepareerd of vervangen zijn op grond van artikel 10.4.

11  PRIJS EN BETALING

11.1 Waar vindt u de prijs van het product? De prijs van het product is de door ons in de offerte opgegeven prijs, mits de geldigheidsduur van 30 dagen niet verstreken is. Wij stellen al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de aan u opgegeven prijs van het product (met inbegrip van installatiediensten) juist is.
11.2 Veranderingen van het btw-tarief worden aan u doorberekend. Indien het btw-tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, dan passen wij het door u te betalen btw-tarief aan, tenzij u de prijs voor het product reeds volledig heeft voldaan voordat de verandering van het btw-tarief ingaat.
11.3 Wij behouden ons het recht voor de aan u geoffreerde prijs te verhogen vanwege factoren buiten onze macht, bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen, verhoging van belastingen en heffingen en stijging van de prijs van onbewerkte metalen.
11.4 Wanneer en hoe dient u te betalen? Wij accepteren betalingen door overmaking op onze bankrekening. U ontvangt onze bankgegevens bij de bevestiging van uw bestelling, tezamen met de bevestiging van de exact door u te betalen prijs. Betalingen dienen te worden gedaan zoals hierna beschreven:

11.4.1 voor producten waarbij de installatie is inbegrepen dient de betaling te geschieden zoals beschreven in onderstaande tabel (tenzij in onze offerte aan u een andere betalingsregeling is opgenomen).
Tijdstip van betaling | Percentage van de vereiste totaalprijs

Bij het plaatsen van uw bestelling: 50%
Vóór aanvang van de installatie: 30%
Binnen 7 dagen na voltooiing*: 20%
11.4.2 voor producten waarbij de installatie niet is inbegrepen geldt dat u de volledige prijs van de producten dient te voldoen voordat wij deze verzenden;
11.4.3 Niettegenstaande de hierboven beschreven betaalregeling behouden wij het recht voor (te onzer beoordeling) betaling van het volledige uitstaande bedrag te verlangen, indien de voltooiing van de installatie wordt vertraagd met meer dan acht (8) weken vanaf de aanvangsdatum van de installatie en deze vertraging geen gevolg is van nalaten of vertragingen onzerzijds. Betaling van dit bedrag dient door u te worden gedaan binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum.

11.5 Bij te late betaling mogen wij u rente in rekening brengen. Indien u ons niet op de vervaldag betaalt, mogen wij rente aan u in rekening brengen over het te laat betaalde bedrag tegen het alsdan geldende basisrentetarief van Barclays Bank plc. plus 4% op jaarbasis. Deze rente loopt per dag verder op vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige voldoening, hetzij voor of na een rechterlijke uitspraak. De rente dient u gelijk met alle uitstaande bedragen aan ons te voldoen.

11.6 Wat moet u doen wanneer u meent dat een factuur niet klopt? Wanneer u meent dat een factuur niet klopt, neem dan direct contact met ons op. U bent geen rente verschuldigd zolang het geschil niet is opgelost. Wanneer het geschil is opgelost, wordt rente aan u in rekening gebracht over het correcte factuurbedrag vanaf de oorspronkelijke vervaldag.

12 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN SCHADE

12.1 Wij zijn verantwoordelijk jegens u voor door ons veroorzaakte voorzienbare schade. Indien wij niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn wij aansprakelijk voor de door u geleden schade die een voorzienbaar gevolg is van onze wanprestatie of van het niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor niet voorzienbare schade. Schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat dit zal gebeuren of wanneer wij en u, op het moment dat de overeenkomst werd opgesteld, beide wisten dat dit zou kunnen gebeuren. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u dit tijdens het verkoopproces met ons heeft besproken. Onze volledige aansprakelijkheid jegens u bedraagt nimmer meer dan vijf maal de voor het product betaalde prijs of het door onze verzekeraar ter zake van de schade uit te keren bedrag.
12.2 Onze aansprakelijkheid wordt op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt, indien dit in strijd met de wet is. Hieronder valt aansprakelijkheid wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid door onze werknemers, lasthebbers of onderaannemers; wegens fraude of frauduleuze onjuiste weergave; wegens schending van uw wettelijke rechten in verband met de producten, waaronder het recht producten te ontvangen die overeenkomen met de door ons aan u verstrekte beschrijving en informatie en aan u getoonde (show)modellen, die van goede kwaliteit zijn en geschikt voor een speciaal aan ons bekend gemaakt doel, met redelijke zorgvuldigheid geleverd zijn en die, indien door ons geïnstalleerd, correct geïnstalleerd zijn.
12.3 Wanneer wij aansprakelijk zijn voor schade aan uw pand? Wanneer wij in uw pand diensten leveren, dan herstellen wij eventueel door ons daarbij aan uw pand veroorzaakte schade. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de kosten van reparatie van reeds bestaande defecten of schade aan uw pand die wij ontdekken bij het leveren van de diensten.
12.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik. Indien u de producten gebruikt voor zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden of voor wederverkoop, dan zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
12.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade wanneer uw product door derden (een installateur) wordt geïnstalleerd, behoudens fabricagefouten gedurende de voor het product opgegeven garantietermijn.

13 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

13.1 Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en uw persoonsgegevens die wij via sociale media verkrijgen (via onze dienstverleners van digitale media)) voor de volgende doeleinden:

13.1.1 om de producten en/of diensten aan u te leveren en hieromtrent contact met u op te nemen indien dit noodzakelijk is voor nakoming van de overeenkomst met u;

13.1.2 voor het verwerken van uw betaling voor de producten en/of diensten in overeenstemming met ons rechtmatige belang de betaling te verkrijgen alvorens onze overeenkomst met u na te komen;

13.1.3 wanneer u hiermee akkoord bent gegaan tijdens het bestelproces, om u informatie te geven over soortgelijke producten en diensten die wij leveren in overeenstemming met ons rechtmatige belang om producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van onze (potentiële) klanten. U kunt het ontvangen daarvan te allen tijde stopzetten door contact met ons op te nemen; en

13.1.4 zodat wij gerechtelijke of administratieve vorderingen kunnen instellen, schulden kunnen innen, geschillen met u kunnen beslechten, en voor de omgang met toezichthouders in overeenstemming met ons rechtmatig belang bij het afdwingen van onze overeenkomst met u en, zo nodig, zodat wij rechtsvorderingen kunnen vaststellen, uitoefenen of daarin verdediging kunnen voeren.
13.2 onze werknemers en aannemers die deze nodig hebben voor de nakoming van onze overeenkomst met u;
13.2.1 onze dienstverleners van digitale media en marketing zodat zij contact met u kunnen onderhouden, een profiel over u kunnen opbouwen en u gegevens over producten en/of diensten namens ons kunnen verstrekken, indien u hiermee akkoord bent gedaan tijdens het bestelproces; en
13.2.3 andere derden wanneer wij daartoe een wettelijke grond of wettelijke plicht hebben om uw persoonsgegeven aan hen bekend te maken of met hen te delen, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten, of voor het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cool You of van haar werknemers of onderaannemers.
13.3 Waar slaan wij uw persoonsgegevens op? Wij slaan al uw persoonsgegevens op binnen de EU en dragen deze niet zonder uw voorafgaande toestemming over naar partijen buiten de EU. Incidenteel kunnen onze dienstverleners van digitale media en marketing gebruik maken van platforms die zich in de VS bevinden; zie voor meer informatie hierover onze privacyverklaring op onze website – www.coolyoudirect.nl
13.4 Uw rechten. Op grond van de wetgeving betreffende gegevensbescherming in Nederland kunt u (zoals nader beschreven in onze privacyverklaring, zien op www.coolyoudirect.nl):
13.4.1 onder bepaalde omstandigheden verzoeken om inzage in of rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

13.4.2 object to or restrict our processing of your personal information in certain circumstances;
13.4.3 ons vragen uw persoonsgegevens niet langer voor marketingdoeleinden te verwerken; en
13.4.4 een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zorgen heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.
13.5 Het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u, in overeenstemming met uw rechten, ons vraagt uw persoonsgegevens niet langer te verwerken nadat onze overeenkomst met u is afgelopen.

14  OVERIGE BELANGRIJKE BEPALINGEN

14.1 Wij kunnen deze Overeenkomst aan een ander overdragen. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze voorwaarden aan een andere organisatie overdragen. Indien wij dit van plan zijn, nemen wij daarover contact met u op.
14.2 U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan een ander over te dragen. U kunt uw rechten of uw verplichtingen op grond van deze voorwaarden uitsluitend aan een ander overdragen indien wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. U kunt het nog lopende deel van onze garantie op grond van artikel 10 wel overdragen aan een persoon die het product heeft verkregen of, indien het product diensten zijn, een voorwerp of het pand waarvoor wij de diensten hebben geleverd. Wij kunnen van de persoon aan wie de garantie is overdragen verlangen redelijk bewijs te overleggen dat die persoon nu eigenaar van het desbetreffende artikel of het pand is.
14.3 Niemand anders heeft rechten op grond van deze overeenkomst (met uitzondering van iemand aan wie u uw garantie overdraagt). Deze overeenkomst geldt tussen u en ons. Niemand anders heeft het recht een van de voorwaarden ervan af te dwingen, behalve zoals toegelicht in artikel 14.2 met betrekking tot onze garantie. Geen van ons heeft de toestemming van een ander nodig om de overeenkomst te beëindigen of om deze voorwaarden te wijzigen.
14.4 Indien een rechter een deel van deze overeenkomst onwettig acht, dan blijft het resterende deel van kracht. Ieder artikellid van deze voorwaarden heeft een onafhankelijke werking. Indien een rechter of relevante autoriteit beslist dat een van deze voorwaarden onwettig is, dan behouden de overige leden hun volledige werking.
14.5 Zelfs indien wij nakoming van deze overeenkomst niet terstond afdwingen, dan mogen wij dat later alsnog doen. Indien wij er niet onmiddellijk op staan dat u iets doet waartoe u op grond van deze voorwaarden verplicht bent, of indien wij niet terstond maatregelen tegen u treffen vanwege wanprestatie uwerzijds, dan betekent dit niet dat u dat niet hoeft te doen en staat dat niet in de weg aan het later treffen van maatregelen tegen u. Indien u een betaling mist en wij u daartoe niet aansporen maar de levering van producten voortzetten, dan mogen wij alsnog verlangen dat u de betaling op een latere datum doet.
14.6 Welke wetten gelden voor deze overeenkomst en waar kunt u een gerechtelijke procedure starten? Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, en u kunt bij de Nederlandse rechter een procedure aanspannen met betrekking tot de producten..